Úvodní strana » Kurzy a semináře » Úvod do sonografie v rehabilitaci

Úvod do sonografie v rehabilitaci

Termín a místo konání:

Neděle 21.1.2024, Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o., Litoměřice

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty


O kurzu

Sonografické zobrazování představuje moderní trend v rehabilitaci. Uplatňuje se statické i dynamické vyšetření i využití jako sono-feedbacku. Současný technologický pokrok umožňuje vysoce kvalitní vizualizaci měkkotkáňových struktur a kostních povrchů. Tento jednodenní kurz je určen pro odborníky v rehabilitaci, kteří se chtějí seznámit se základy sonografického zobrazování. V kurzu se účastníci seznámí s principy vzniku a správné interpretace ultrazvukového obrazu a bude diskutována relevantní (sono)anatomie. Kurz je koncipován jako teoretický i praktický, kdy se účastníci seznámí s ovládáním ultrazvukového přístroje, správnou manipulací se sondou a polohováním pacienta. Absolvent kurzu by měl být schopen dosáhnout základních projekcí na končetinových kloubech. U účastníků se nepředpokládá jakákoliv předchozí zkušenost s diagnostickou sonografií. Předpokládá se zkušenost s klinickou rehabilitací a prací s pacienty.


Garanti a vyučující kurzu

doc. MUDr. Kamal Mezian, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prim. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. - Ortopedická klinika FZS UJEP a MN UL, Ústí nad Labem


Formát vzdělávací akce

Počet hodin: 8

Počet vyučujících: 2

Počet plánovaných účastníků akce: 18

Poměr účastník/školitel praktické části: 9 účastníků/školitel

Poměr účastník/UZ přístroj: 9 účastníků/1 UZ přístroj

Cílová skupina vzdělávání: fyzioterapeuti, ergoterapeuti

Organizace akce: Sandra Mezianová, MBA, Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian, s.r.o., sandra.mezianova@mezian.cz

Kurzu bylo uděleno Souhlasné stanovisko k zařazení vzdělávací akce do celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a po úspěšném absolvování kurzu bude účastníkovi přiděleno 5 kreditních bodů.


Program kurzu

8:00 - 8:30    Registrace

8:30 - 9:00    Organizace kurzu, úvod, princip vzniku ultrazvukového obrazu

9:00 - 9:30    (sono)anatomie ramena a lokte, postup zobrazení

9:30 - 9:45    Kávová přestávka, rozdělení do skupin

9:45 - 11:15  Praktická část: rameno a loket

11:15 – 11:45  (sono)anatomie zápěstí/ruky a kyčle, postup zobrazení

11:45 – 13:00  Obědová pauza

13:00 – 14:15  Praktická část: zápěstí/ruka a kyčel

14.15 – 14:30  Kávová přestávka

14:30 – 15:00  (sono)anatomie kolena a hlezna/nohy, postup zobrazení

15:00 – 16:15  Praktická část: koleno, hlezno/noha

16:15 – 16:30  Závěrečné shrnutí a zakončení kurzu


Organizační informace

Přihlášky k účasti

Registrace probíhá online na https://forms.gle/f8brp7mPoJCQDfyu7 

Místo konání

Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o., Tylova 997/6, 412 01 Litoměřice

Organizační zajištění

Rehabilitace MUDr. Hassan Mezian s.r.o.

Registrační poplatek

4.750,- Kč, pro členy UNIFY sleva 10%

Cena obsahuje výukové materiály a lehké občerstvení během dne.

 

Platby

Registrační poplatek je nutné do 5 pracovních dnů od registrace uhradit na účet číslo 191943836/0300 vedený u ČSOB a.s.

Variabilní symbol: datum narození ve formátu dd/mm/rr

Zpráva pro příjemce: "Kurz sonografie"

Konstantní symbol: 0308

IBAN: CZ78 0300 0000 0001 9194 3836, SWIFT (BIC) CEKOCZPP

Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. 

Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání kurzu.


Zrušení účasti na kurzu a storno podmínky

a) Organizátor je oprávněn kurz zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků, či onemocněním lektorů. Zruší-li organizátor kurz, je povinen tuto skutečnost oznámit a přihlášeným účastníkům vrátit zaplacenou cenu v plné výši převodem na účet co nejdříve.

b) Pro účast na  kurzu je nutné přihlásit se v on-line registraci na  https://forms.gle/f8brp7mPoJCQDfyu7. Pro závazné přihlášení na kurz je nutné uhradit registrační poplatek.

c) Zruší-li svou účast účastník, který se na kurz registroval a zaplatil předem její cenu, je povinen uhradit odstupné, které pokrývá vynaložené organizační náklady na  činnosti spojené s administrací. Cenu kurzu, sníženou o odstupné, organizátor klientovi vrací převodem na  jeho účet do 30 dnů po zrušení jeho účasti.

d) Výše odstupného je závislá na  délce doby zrušení účasti před zahájením kurzu, a účtuje se v následující výši: da) zruší-li účastník svou účast na  akci 11 a více dnů před jejím zahájením, zaplatí odstupné ve výši 20 % z ceny kurzu; db) zruší-li účastník svou účast na akci v době 10 a méně dnů před zahájením kurzu, činí výše odstupného 100 % stanovené ceny kurzu (cena se klientovi nevrací); dc) výjimkou z povinnosti účastníka zaplatit odstupné je prokázaná pracovní neschopnost účastníka v době konání kurzu či jiné doložené závažné důvody, dd) pokud účastník za sebe sežene náhradního účastníka na daný kurz, nebude mu účtováno odstupné, ale pouze administrativní poplatek ve výši 300 Kč.